«Siuzhet “Kino-Glaza”» [On the Plot of Dziga Vertov’s Kino-Eye (1924)]